Over ons privacybeleid

Bluetooth-oortjes is een initiatief van E-Beleving.
E-Beleving geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van E-Beleving. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 22/12/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid
kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de
contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij
uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hebben voor onze webhosting gekozen voor Transip. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Transip heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Transip is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Transip

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van
Transip. Transip verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens
niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over
het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Transip heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en
ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Transip is op grond
van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met
MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden
gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is
verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet
meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp
maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk
maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht
voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de
dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Transip

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer
gebruik van de diensten van Transip. Deze partij heeft passende technische en
organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw
en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Transip heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel
van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van
Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens
te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om
de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader
daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde
waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn
eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor
zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van
de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden/logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak
om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van
PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat
wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze
gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval
dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze
partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van
onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd
direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens
niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken
deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u
op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige
administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding
gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of
wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze
website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren.
Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn
geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan E-Beleving op grond van
een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in
verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een
dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent.
Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet
langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft
zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van
toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw
(persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de
toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang
meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht
hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese
wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de
persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder
uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw
gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen,
zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van
afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u
in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U
heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij
(laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar
zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de
verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de
categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij
(laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar
zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij
(laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar
zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op
uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons
bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft
niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij
(laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar
zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die
strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen
30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij
u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens
over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of
derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk
geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van
E-Beleving. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking
staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond
dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken
aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of
profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige
wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is,
neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies
geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te
houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van
geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben
Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere
Google diensten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde
partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid
te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als
het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds
verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan
per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

E-Beleving
Bluetooth-oortjes.nl
Pauwenkamp 447
3607 TH Maarssen
Nederland
E info@bluetooth-oortjes.nl
KVK: 57008418

Contactpersoon voor privacyzaken

Tim van de Merkt

0